Thành ủy Cần Thơ triển khai, quán triệt Nghị quyết 45/2022/QH15 của Quốc hội

Thành ủy Cần Thơ triển khai, quán triệt Nghị quyết 45/2022/QH15 của Quốc hội

Ngày 15/4, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ.

 

Ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị được triển khai bằng hình thức trực tuyến, kết nối tất cả các điểm cầu từ TP đến xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ; Lư Văn Điền, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ; Lê Nam Giới, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Nguyễn Tấn Quyên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Việt Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9; Huỳnh Phong Tranh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP…

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã truyền đạt những nội dung, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản được nêu trong các Nghị quyết của Trung ương, Chỉ thị, Kế hoạch của TP, gồm: Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ; Chỉ thị 05-CT/TU ngày 22/2/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội; Kế hoạch 34/KH-UBND ngày 18/2/2022 của UBND TP triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2022/QH13 của Quốc hội; báo cáo một số kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết số 59-NQTW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW và  Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội.

Theo ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP: Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ; Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của TP trong thời gian tới, trước hết là tạo tiền đề hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, các khâu đột phá được nêu ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XIV. Đây vừa là thời cơ cũng vừa là thách thức lớn đối với Đảng bộ và chính quyền TP Cần Thơ.

 

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ, triển khai Kế hoạch 34/KH-UBND ngày 18/2/2022 của UBND TP triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2022/QH13 của Quốc hội.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được thời gian qua; xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, phù hợp, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của mọi thành phần kinh tế; khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng, thế mạnh của TP; đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 45/2022/QH15, Bí thư Thành ủy Lê Quang Mạnh yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội TP tập trung quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả nội dung Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 98/NQ-CP  của Chính phủ; Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội, các văn bản lãnh đạo, chi đạo, hướng dẫn của Trung ương, của TP. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu; phát huy dân chủ, huy động sức mạnh tổng họp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đoàn kết, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, cùng chung sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội, góp phần xây dựng và phát triển TP Cần Thơ nhanh và bền vững.

Bí thư Thành ủy yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND TP lãnh đạo UBND TP tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các cơ chế, chính sách được nêu trong Nghị quyết số 45/2022/QH15; tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TP quyết định, chỉ đạo thực hiện những nội dung theo thẩm quyền; khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện, chuẩn bị đầy đủ nội dung, đúng quy trình, quy định, trình HĐND TP xem xét, ban hành các chủ trương, Nghị quyết theo đúng thẩm quyền triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đã được Quốc hội thông qua, tạo nguồn thu ngân sách, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực phát triển TP. Bên cạnh đó, chủ động, tích cực nghiên cứu nội dung, phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các Bộ, ban, ngành Trung ương trong quá trình tham mưu trình Chính phủ, Thủ tướng chính phủ ban hành các văn bản tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết 45/2022/QH15, Nghị quyết 98/NQ-CP và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn có liên quan, đảm bảo chặt chẽ, chính xác, đúng thẩm quyền, phù hợp với tình hình thực tiễn của TP. Ngoài ra, khẩn trương chỉ đạo, ban hành chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2022/QH15, trong đó, phân công cụ thể trách nhiệm của từng sở, ngành, quận, huyện, quy định cụ thể thời gian hoàn thành; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện của các cơ quan theo thẩm quyền.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu các tổ chức đảng, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, địa phương, đơn vị nhận thức sâu sắc, đầy đủ, trách nhiệm của mình trước Nhân dân, trước Đảng bộ TP để gương mẫu, tự giác thực hiện các nghị quyết; đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Trung ương, các chương trình, kế hoạch của Thành ủy ở từng cấp, từng ngành, sát với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Bí thư cấp ủy phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ quá trình triển khai quán triệt, thực hiện Nghị quyết trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền trong Nhân dân; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu, đổi mới mạnh mẽ việc tổ chức học tập, triển khai Nghị quyết, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, không dàn trải, chung chung, không qua loa, hình thức.

Ban Tuyên giáo Thành ủy, hệ thống Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội TP, theo chức năng, nhiệm vụ, phát huy vai trò, trách nhiệm, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến thông tin về nội dung Nghị quyết số 59-NQ/TW, Nghị quyết số 45/2022/QH15, Nghị quyết số 98/NQ-CP, các chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Thành ủy, UBND thành phố, đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời để mọi người dân, doanh nghiệp tiếp cận, đồng tình, ủng hộ trong quá trình triển khai thực hiện...

Cũng tại hội nghị, ông Lê Quang Mạnh cũng thông tin, hiện TP đang tập trung nguồn lực để triển khai 3 dự án quy mô lớn, đó là Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL tại Cần Thơ (dự kiến đặt tại khu vực cạnh Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ); Trung tâm năng lượng Ô Môn và Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VISIP) tại Cần Thơ. Đây là những dự án được kỳ vọng sẽ đưa Cần Thơ phát triển đột phá trong thời gian tới.

Thanh Xuân

Nguồn: cantho.gov.vn