Tìm kiếm văn bản khác:

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Kèm văn bản
1 56/BC-UBND 19/03/2024
Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2024 của thành phố Cần Thơ
2 420/BC-UBND 19/12/2023
Báo cáo Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của thành phố Cần Thơ
3 335/BC-UBND 06/11/2023
Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính phục vụ giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân thành phố
4 278/BC-UBND 20/09/2023
Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023 của thành phố Cần Thơ
5 2016/BC-SNV 14/07/2023
Báo cáo kết quả tổ chức Cuộc thi "Đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, điều hành của cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý" năm 2023
6 202/BC-UBND 07/07/2023
Báo  cáo Đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025
7 172/BC-UBND 22/06/2023
Báo cáo Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý II năm 2023
8 147/BC-UBND 15/06/2023
Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023 của thành phố Cần Thơ
9 61/BC-UBND 20/03/2023
Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023 của thành phố Cần Thơ
10 194/BC-SNV 30/01/2023
Báo cáo kết quả kiểm tra đột xuất về tình hình thực hiện giờ giấc làm việc trước và sau tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
11 227/QĐ-UBND 30/01/2023
Quyết định Công bố kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số Cải cách hành chính của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, Ủy ban nhân dân quận, huyện năm 2022
12 370/BC-UBND 19/12/2022
Báo cáo kết quả Cải cách hành chính năm 2022
13 302/BC-UBND 16/11/2022
Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của thành phố Cần Thơ
14 161/BC-UBND 16/06/2022
Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 của thành phố Cần Thơ