Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ...
Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành ...
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực ...
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh tiến độ, nâng cao ...
Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, ...
Sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành ...
Sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại ...
Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng ...
Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp (Bấm vào ...
Nghị định quy định chi tiết việc phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí của ...
Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà ...
Quyết định ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa ...
Quyết định ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước
Nghị định về chính sách tinh giảm biên chế
Nghị định về chính sách tinh giảm biên chế
Chỉ thị về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành ...
Chỉ thị về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải ...
Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung ...
Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm ...
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg về một số biện pháp ...
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao ...