Tìm kiếm văn bản khác:

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Kèm văn bản
1 3661/SNV-CCHC,VTLT 27/11/2023
Về việc thông báo các kênh thông tin chính thức của Cải cách hành chính TP Cần Thơ trên môi trường mạng
2 1372/QĐ-SNV 23/11/2023
Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành Trang Zalo Official Cải cách hành chính thành phố Cần Thơ
3 23/2023/QĐ-UBND 03/11/2023
Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp vận hành, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ
4 4363/UBND-NC 27/10/2023
Về việc tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp
5 2279/QĐ-UBND 22/09/2023
Quyết định Ban hành Quy chế quản lý chia sẻ, khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung thành phố Cần Thơ
6 2198/QĐ-UBND 18/09/2023
Quyết định về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, Ủy ban nhân dân quận, huyện, phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận , huyện, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
7 2199/QĐ-UBND 18/09/2023
Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính thành phố Cần Thơ
8 13/2023/TT-BNV 31/08/2023
Thông tư hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử
9 1015/QĐ-SNV 28/07/2023
Quyết định về việc kiện toàn Ban Biên tập Trang tin điện tử Cải cách hành chính thành phố Cần Thơ và ban hành Quy chế hoạt động của Ban biên tập Trang tin điện tử Cải cách hành chính thành phố Cần Thơ
10 1016/QĐ-SNV 28/07/2023
Quyết định về việc kiện toàn Ban Biên tập Bản tin điện tử Cải cách hành chính thành phố Cần Thơ và ban hành Quy chế hoạt động của Ban biên tập Bản tin điện tử Cải cách hành chính thành phố Cần Thơ
11 2600/UBND-NC 14/07/2023
Về việc sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID
12 12/2023/QĐ-UBND 27/06/2023
Quyết định về chế độ khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức học tập nâng cao trình độ chuyên môn sau đại học
13 09/CT-UBND 23/06/2023
Chỉ thị Tập trung thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số Hiệu quả và hành chính công cấp tỉnh, Chỉ số cạnh tranh năng lực cấp tỉnh và Chỉ số sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước
14 1442/QĐ-UBND 19/06/2023
Quyết định về việc ban hành Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử thành phố Cần Thơ
15 121/KH-UBND 06/06/2023
Kế hoạch Cải thiện và nâng cao Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và hành chính công của thành phố Cần Thơ năm 2023 và những năm tiếp theo
16 62/BCĐCCHC&CĐS 25/05/2023
Về việc tăng cường triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện các chỉ số đánh giá trong năm 2023
17 1193/QĐ-UBND 17/05/2023
Quyết định Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ
18 98/KH-UBND 16/05/2023
Kế hoạch Tổ chức cuộc thi đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, điều hành của cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2023
19 54/QĐ-BCĐ 11/05/2023
Quyết định Về việc thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Chuyển đổi số (phụ trách lĩnh vực cải cách hành chính)
20 53/QĐ-BCĐ 11/05/2023
Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Chuyển đổi số
21 1112/BC-SNV 24/04/2023
Báo cáo Phân tích kết quả Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Cần Thơ năm 2022
22 1284/UBND-KSTT 18/04/2023
Về việc đôn đốc thực hiện quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy
23 07/CT-UBND 17/04/2023
Chỉ thị Về việc tăng cường vai trò, trách nhiệm đối với công tác đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
24 1018/BC-SNV 14/04/2023
Báo cáo Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của thành phố Cần Thơ năm 2022
25 1208/VPUB-KSTT 06/04/2023
Về việc điều chỉnh địa điểm đặt trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ
26 05/ĐA-VPUB 05/04/2023
Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ
27 01/2023/TT-VPCP 05/04/2023
Thông tư Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
28 851/QĐ-UBND 04/04/2023
Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ
29 830/QĐ-UBND 31/03/2023
Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Chuyển đổi số
30 05/CT-UBND 27/03/2023
Chỉ thị tập trung đẩy mạnh Cải cách hành chính gắn đối với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố
31 743/KH-SNV 17/03/2023
Kế hoạch Tổ chức Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm về công tác cải cách hành chính năm 2023
32 57/KH-UBND 17/03/2023
Kế hoạch Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2023 - 2030
33 409/STTTT-TTCNTT&TT 08/03/2023
Về việc tuyên truyền hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng di động Can Tho Smart
34 12/QĐ-BCĐCCHC 08/03/2023
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
35 45/TB-VPUB 06/03/2023
Thông báo  kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Việt Trường tại Hội nghị phân tích Chỉ số Cải cách hành chính cấp sở, cấp huyện năm 2022 và triển khai các văn bản chỉ đạo của thành phố về CCHC năm 2023 
36 651/UBND-NC 02/03/2023
Về việc chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy
37 90/CĐ-TTg 28/02/2023
Công điện về việc chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hổ khẩu, sổ tạm trú giấy
38 504/QĐ-UBND 27/02/2023
Quyết định Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ
39 55/TB-VPCP 24/02/2023
Thông báo kết luận của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ ba ngày 03 tháng 02 năm 2023
40 05/CT-TTg 23/02/2023
Chỉ thị Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo
41 462/SNV-CCHC,VTLT 21/02/2023
Về việc phối hợp chuẩn bị báo cáo định kỳ về công tác cải cách hành chính
42 463/SNV-CCHC,VTLT 21/02/2023
Về việc hướng dẫn chế độ báo cáo công tác cải cách hành chính định kỳ
43 38/KH-UBND 21/02/2023
Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
44 371/SNV-CCHC,VTLT 14/02/2023
Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác văn thư, lưu trữ năm 2023
45 223/STTTT-TTCNTT&TT 10/02/2023
Công văn thông báo kết quả kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với CSDLQG về dân cư
46 310/HD-SNV 09/02/2023
Hướng dẫn xây dựng vị trí việc làm công chức, viên chức; cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
47 25/KH-UBND 07/02/2023
Kế hoạch Công tác văn thư, lưu trữ năm 2023
48 385/BNV-CCHC 06/02/2023
Về việc tổ chức điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022
49 289/UBND-KSTT 02/02/2023
Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử
50 03/CT-TTg 27/01/2023
Chỉ thị về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023
51 11/2022/TT-BNV 30/12/2022
Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ
52 246/KH-UBND 26/12/2022
Công tác Kiểm soát thủ tục hành chính; triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2023
53 104/2022/NĐ-CP 21/12/2022
Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính 
54 244/KH-UBND 20/12/2022
Triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2023
55 10/2022/TT-BNV 19/12/2022
Thông tư quy định thời hạn bảo quản tài liệu
56 243/KH-UBND 16/12/2022
Kế hoạch Kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2023
57 242/KH-UBND 16/12/2022
Kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2023
58 241/KH-UBND 09/12/2022
Kế hoạch Công tác Cải cách hành chính năm 2023
59 3655/HĐTĐ.CCHC 21/11/2022
Về việc thông báo thời gian thực hiện tự đánh giá, chấm điểm và thẩm định kết quả cải cách hành chính năm 2022 trên Phần mềm Chấm điểm Chỉ số CCHC
60 3475/HĐTĐ.CCHC 04/11/2022
Về việc vận hành thử nghiệm Phầm mềm Chấm điểm Chỉ số CCHC
61 3789/QĐ-UBND 03/11/2022
Quyết định phê duyệt Danh sách Cán bộ đầu mối thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố
62 779/QĐ-HĐTĐ 28/10/2022
Về việc kiện toàn Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính thành phố Cần Thơ
63 220/KH-UBND 26/10/2022
Triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn thành phố Cần Thơ
64 370/VTLTNN-NV 10/05/2022
Về việc lập hồ sơ điện tử và nộp lưu hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan trên Hệ thống quản lý tài liệu điện tử
65 51/QĐ-BCĐCCHC 27/04/2022
Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
66 2319/VPCP-KSTT 14/04/2022
Về việc hướng dẫn sử dụng bộ nhận diện thương hiệu