Cần Thơ: nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI), giai đoạn 2024 - 2025

Ngày 06 tháng 6 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Cần Thơ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã ký Kế hoạch phối hợp về triển khai nhiệm vụ cải thiện và nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI), giai đoạn 2024 - 2025.

Đoàn kiểm tra đột xuất CCHC, Sở Nội vụ kiểm tra công tác niêm yết các nội dung liên quan đến chỉ số PAPI tại Khu vực 1, phường Tân An, quận Ninh Kiều

Kế hoạch phối hợp đề ra các giải pháp và nhiệm vụ nhằm cải thiện và nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công, thực hiện tốt Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, Quyết định số 4168/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Chương trình cải cách hành chính thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025, trong đó, chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025, Cần Thơ thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu về Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI). Theo đó, kế hoạch đề ra nội dung phối hợp phải cụ thể, thiết thực, tập trung các giải pháp thực hiện tốt các nội dung về thực hiện dân chủ cơ sở, công tác cải cách hành chính và tương tác giữa chính quyền cơ sở và người dân, nhằm tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức đảm bảo thường xuyên, kịp thời, thống nhất; phát huy tính chủ động, tích cực của mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

Kiểm tra một số lĩnh vực liên quan đến PAPI tại một vài Khu vực của Ninh Kiều

Để cải thiện và nâng cao chỉ số PAPI, Kế hoạch cũng đạt ra mục tiêu tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đặc biệt là Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; phát huy dân chủ, tạo môi trường, điều kiện để người dân thực hiện tốt các quyền được biết, được bàn, được tham gia ý kiến, được giám sát, được quyết định, đối với các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời, nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp phần nâng cao trách nhiệm giải trình của chính quyền cơ sở đối với người dân; tiếp thu, giải thích kịp thời các kiến nghị của người dân; tăng cường hiệu quả các thiết chế đảm bảo trách nhiệm giải trình của chính quyền với người dân./.

Q. Vương