Thông báo điểm thi nâng ngạch công chức năm 2013

Ngày 22 tháng 4 năm 2013, Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2013 ban hành thông báo số 1633/TB-HĐTNNCC thông báo điểm thi nâng ngạch công chức năm 2013.

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Quyết định số 2733/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức thành phố Cần Thơ năm 2013;

Hội đồng thi nâng ngạch công chức thông báo điểm thi nâng ngạch công chức năm 2013 đến các thí sinh được biết. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo này, công chức dự thi có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả bài thi đến hội đồng thi nâng ngạch.

Hội đồng thi nâng ngạch không giải quyết phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời hạn quy định nêu trên (tính theo ngày đơn đề nghị phúc khảo đến tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ) và các đơn phúc khảo gửi bằng thư điện tử, fax, telex.

* Điểm thi được niêm yết công khai tại trụ sở Sở Nội vụ (số 51 đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) và đăng tải trên website: www.cchccantho.gov.vn; sonoivu.cantho.gov.vn./.