Cần Thơ: Thực hiện cao điểm 50 ngày đêm đăng ký, kích hoạt tài khoản VneID

Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, phát triển các ứng dụng phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số thống nhất với Chương trình Chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025; đồng thời tạo nền tảng để người dân được sử dụng những tiện tích thiết thực của ứng dụng định danh tài khoản điện tử (VneID), Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND về việc thực hiện cao điểm “50 ngày, đêm” đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Để triển khai thực hiện kế hoạch, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về định danh điện tử, hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VneID để nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và tiện ích của ứng dụng VneID; thực hiện đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các giải pháp, tập trung nguồn lực, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn.

Tổ Công tác của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ kiểm tra việc triển khai Đề án 06 tại Công an phường Long Hòa, quận Bình Thủy

Đối tượng thực hiện là công dân hiện đang cư trú trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã được cấp Căn cước công dân gắn chip điện tử, chưa đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Thời gian triển khai thực hiện kế hoạch là từ ngày 15 tháng 6 năm 2023 đến ngày 05 tháng 8 năm 2023 (50 ngày, đêm) với mục tiêu toàn thành phố tổ chức thu nhận và kích hoạt 700.000 tài khoản định danh điện tử (tính từ khi triển khai Đề án 06 đến nay toàn thành phố Cần Thơ đã thu nhận tổng số 370.380 hồ sơ tài khoản định danh điện tử và đã kích hoạt 117.285 tài khoản).

Thành phố huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ cấp thành phố đến cấp cơ sở, nòng cốt là lực lượng Công an, Tổ Công nghệ số cộng đồng, Tổ công tác Đề án 06 cấp xã, khu vực, ấp, tổ dân phố, lực lượng Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ cơ sở.

UBND thành phố yêu cầu sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn thành phố, UBND cấp huyện, cấp xã quán triệt 100% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải gương mẫu đăng ký, sử dụng tài khoản định danh điện tử; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người thân trong giai đình và người dân xung quanh đăng ký, kích hoạt ứng dụng VneID.

Công chức, viên chức Sở Nội vụ Cần Thơ thực hiện đăng ký kích hoạt tài dụng VneID

Để tổ chức thu nhận hồ sơ tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn thành phố, Công an thành phố sẽ thực hiện bố trí trang thiết bị và thành lập 100 Tổ Thu nhận hồ sơ tài khoản định danh điện tử, trong đó 83 Tổ Cố định tại Công an xã, phường, thị trấn và 17 Tổ lưu động trên toàn điện bàn thành phố.

Để hướng dẫn, hỗ trợ công dẫn đã được thu nhận hồ sơ thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, UBND thành phố giao UBND quận, huyện yêu cầu UBND cấp xã chỉ đạo Tổ Công tác đề án 06 cấp xã, khu vực, ấp phối hợp với Tổ Công nghệ số cộng đồng khu vực ấp (607 Tổ thuộc 83 xã, phường, thị trấn) phân công lực lượng thực hiện công tác hướng dẫn, hỗ trợ công dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 theo danh sách do Công an thành phố cung cấp, tiến hành “đi đến từng nhà, hướng dẫn, hỗ trợ từng trường hợp cụ thể” để thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2. Đối với các trường hợp công dân không sử dụng điện thoại thông minh thì hướng dẫn, hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử qua phần mềm http://vneid.gov.vn ./.

Khang Anh